Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak równieżdla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Plikicookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bezzmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce Prywatności.   ZAMKNIJ

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

KONTAKT

Zakres działalności

 

 Sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie:

 

 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za represje w latach 1945 - 1989, w PRL, odszkodowanie za niesłuszne skazanie w latach 1945 - 1989, w PRL,
 • prowadzenie spraw o zadośćuczynienie za represje w latach 1945 - 1989, w PRL, zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie w latach 1945 - 1989, w PRL,

 • odszkodowanie za szkody osobowe, komunikacyjne, za szkody rzeczowe, za szkody majątkowe, za błędy medyczne, za wypadki przy pracy;
 • określanie przysługujących roszczeń;
 • zadośćuczynienie za krzywdy (psychiczne, moralne itp.);
 • reprezentacja Klientów w negocjacjach;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
 • inne.Sprawy z zakresu prawa cywilnego:

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (komunikacyjnych, osobowych, majątkowych) od zakładów ubezpieczeń, osób fizycznych i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody - w postępowaniu przesądowym, cywilno-sądowym, karno-sądowym i administracyjno-sądowym.
 • prawo rzeczowe (ochrona własności i posiadania, zasiedzenie, rozgraniczenie, zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • prawo zobowiązań (roszczenia wynikające z umów, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia),
 • prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, pomoc przy sporządzaniu testamentów, zapisy i polecenia, spory o zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe)
 • ochrona dóbr osobistych,
 • prawo autorskie,
 • zabezpieczenie i windykacja należności,
 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie negocjacji umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowaniu Klientów na etapie windykacji należności w postępowaniu egzekucyjnym,
 • i inne

  

Sprawy z zakresu prawa  karnego, karnoskarbowego, wykonawczego i wykroczeń:

 

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach (w tym sporządzanie apelacji, zażaleń oraz kasacji),
 • obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku (w szczególności sporządzanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary, rozkładanie spłaty należności sądowych na raty),
 • prowadzenie spraw o ułaskawienie,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie jako oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • i inne,

 

 Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 

 • analiza prawna zagadnień pracowniczych,
 • reprezentacja pracodawców i pracowników w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy, na wszystkich etapach postępowania m.in. w zakresie sporów o wynagrodzenie, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odprawy, odszkodowania i renty za szkodę na zdrowiu pracownika, w tym w związku z wypadkami przy pracy, jak również sporów związanych z naruszeniem dóbr osobistych pracowników, dyskryminacji oraz mobbingu,
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych: emerytur, rent, zasiłków, spornych składek; sprawy o roszczenia związane z wypadkami przy pracy.
 • sprawy z KRUS.
 • inne

 

 Sprawy z zakresu prawa administracyjnego:

 

 • doradztwo prawne;
 • odwołania od decyzji;
 • zażalenia na postanowienia administracyjne;
 • skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji);
 • wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania);
 • reprezentacja na każdym etapie sprawy - od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA);
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi;
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • i inne.


Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 

 • sprawy o rozwód i separację,
 • alimenty (uzyskanie alimentów, podwyższenie/obniżenie alimentów, alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu, dostarczanie przez drugiego małżonka środków do utrzymania, alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie),
 • władza rodzicielska i kontakty z dziećmi (ustalenie kontaktów, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka, zezwolenie na rozporządzanie majątkiem dziecka),
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka,
 • sprawy majątkowe małżonków, w tym podział majątku wspólnego,
 • udzielanie porad prawnych,
 • opracowywanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym.
 • i inne,

  

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego:

 

 • prowadzenie bieżącej  obsługi przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów,
 • przygotowanie i negocjowanie projektów umów oraz ugód,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wydawanie opinii prawnych w zakresie umów, celem ochrony interesów prawnych przedsięborców,
 • prowadzenie sądowych i pozasądowych czynności w celu dochodzenia i egzekucji wierzytelności przedsiębiorców,
 • reprezentacja przedsiębiorców na każdym etapie postępowania sądowego w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach dotyczących ich działalności przed organami administracji i sądami administracyjnymi.
 • i inne,